هشتاد نكته ي مهم در تدريس موفق و كارآمد


تدريس امري مهم و حياتي در جريان تعليم و تربيت و فرايند يادگيري است و بر هر فردكه وارد مجموعه ي عظيم آموزش و پرورش مي گرد نيز لازم و واجب است كه از اصول و مباني آن مطلع باشد، چرا كه يادگيري اصول و مباني و به خاطرسپاري نكات كليدي در امر تدريس و كاربرد آن نكات در حين تدريس براي يك فرهنگي به ويژه يك معلم موفق ، ضروري و اجتناب ناپذير است. براين اساس 80 نكته مهم در امر تدريس آن هم تدريس موفق و كارآمد در مقاله اي حاضر، آورده شده ، باشد كه مورد استفاده ي معلمان و فرهنگيان عزيز واقع گردد:

1-  با توكل بر خدا و با نام خدا كلاس را شروع كنيم.

2-  اخلاص در امر تدريس را رعايت كنيم.

3-  زمان هر جلسه تدريس را در نظر داشته باشيم تا با كمي يا زيادي وقت مواجه نشويم.

4-  وقت كلاس را به مطالب بيهوده و كم فايده صرف نكنيم.

5-  سعي كنيم ساعت تدريس را تغيير ندهيم.

6-  به هنگام تدريس نشاط روحي و عاطفي خود را حفظ كنيم.

7-  با خوشرويي تدريس كرده و همواره چهره ي بشاشي داشته باشيم.

8-  احساسات و عواطف دانش آموزان را جريحه دار نكنيم.

9-  تلاش كنيم فضاي عاطفي به وجود بياوريم .

10-  سعه صدر داشته باشيم و از فضل فروشي بپرهيزيم .
-  وفاي به عهد ، خوش قولي و تواضع در تدريس را از ياد نبريم.

12-  به هنگام تدريس آرامش خود را حفظ كنيم.

 13- از قضاوت ناصحيح نسبت به دانش آموزان پرهيز كنيم.

 14- اشتباها ت خود را توجيه نكنيم.

 15- از علماء،بزرگان و شخصيت هاي ديني به احترام نام ببريم.

 16- از به كار بردن كلمات خارج از نزاكت بپرهيزيم.

 17- پرگويي نكنيم در واقع آنقدر بگوييم كه مي توانيم بشنويم.

 18- راز دار و محرم اسرار دانش آموزان باشيم.

 19- از تعصب بي جا بپرهيزيم.

 20- از دانش آموزان توقعات بيش از اندازه نداشته باشيم.

 21- رسا و روان بودن كلمات و جملات را رعايت كنيم.

 22- از داشتن تكيه كلام پرهيز كنيم.

 23- در تدريس ذوق و سليقه ي خودرا به كار ببريم.

 24- آرام و شمرده تدريس كنيم.

 25- ساده ولي عميق تدريس كنيم.

 26- در املاي كلمات دقت كنيم و كلمات را صحيح روي تابلو بنگاريم.

 27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسايي و هدايت كنيم.

 28- بين دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ايجاد نماييم.

 29- در برخوردها عدل و انصاف را رعايت كنيم.

 30- به دانش آموزان توجه و نگاه يكسان داشته باشيم.

 31- با دانش آموزان همدردي كنيم.

 32-  از تشويق به موقع غافل نباشيم.

 33- سخن دانش آموزان را بي موقع قطع نكنيم.

 34- كارها و فعاليت هاي مربوط به كلاس را بين دانش آموزان تقسيم كرده و به آنها مسووليت دهيم.

 35- در هنگام موعظه خود را مخاطب اصلي قرار دهيم.

 36- به مقررات محيط آموزشي احترام بگذاريم.

 37- سعي كنيم كردار و رفتار خوبي از خود نشان دهيم.

 38- پيش از تدريس شناختي اجمالي از وضعيت،موقعيت و سطح معلومات دانش آموزان به دست  آوريم.

 39- بيش از اندازه در كار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهيم.

 40- به كار خويش ايمان و اعتقاد قلبي داشته باشيم.

 41- سعي كنيم شخصيت علمي و اجتماعي خويش را پيش دانش آموزان سبك نكنيم.

 42- مقررات خشك و افراطي را از كلاس درس دور كنيم.

 43- در تدريس از گروه گرايي و خط بازي خودداري كنيم.

 44- بر موضوعات درسي تسلط و از آن اطلاع كافي داشته باشيم.

 45- در افزايش آگاهي و محتواي علمي و درسي خود بكوشيم.

 46- به سولات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهيم.

 47-مطالعه پيش از تدريس و آمادگي قبلي جهت تدريس داشته باشيم.

 48- برنامه ريزي داشته باشيم.

 49- از ابتكار و خلاقيت در تدريس استفاده كنيم.

 50- از روش هاي تدريس و از نحوه ي بكارگيري آنها آگاه باشيم.

 51- به كيفيت شروع، ادامه و پايان درس توجه داشته باشيم.

 52- به هنگام تدريس مطالب، تنوع را فراموش نكنيم.

 53- از تجربيات درسي و تدريس ديگران استفاده كنيم.

 54- در هر درس مطالب نو و تازه اي بيان كنيم.

 55- سعي كنيم دانش آموزان در ارتباط با درس فعاليت عملي داشته باشند.

 56- دانش آموزان را نسبت به يادگيري درس تشنه كنيم.

 57- در صورتي كه احساس خستگي در چهره دانش آموزان مشاهده كرديم از ادامه تدريس بپرهيزيم.

 58- سعي كنيم همواره اشكالات تدريس خود را رفع كنيم.

 59- موضوع و عنوان درس را در ابتداي تدريس مشخص و بازگو كنيم.

 60- درس را مرحله به مرحله تدريس كرده و از اين شاخه به آن شاخه نپريم.

 61- بيش از اندازه ي معمول به جزوه، كتاب و يا متن درس نگاه نكنيم.

 62- از طرح شبهات و اشكالات بدون جواب بپرهيزيم.

 63- جمع بندي درس را در انتها فراموش نكنيم.

 64- از داشتن لحني يكنواخت و تن صداي ثابت بپرهيزيم.

 65- در هنگام تدريس در يك مكان ثابت توقف نكنيم.

 66- دقت كنيم تمرين ها يا مسايل يا تكاليف در حد توان دانش آموز باشد.

 67- در هنگام تدريس حتي الامكان از مثال استفاده كنيم.

 68- در هنگام تدريس از مثال و امكانات آموزشي موجود حداكثر بهره را ببريم.

 69- خلاصه درس را در انتهاي تدريس بازگو و مشاركت دانش آموزان را نيز بخواهيم.

 70- ظاهري آراسته و منظم داشته باشيم و در نظر بگيريم كه زيبايي سادگي است.

 71- در كارهايمان نظم داشته باشيم تا الگويي مناسب براي دانش آموزان باشيم.

 72- نتايج آزمونها را بررسي كنيم تا نقاط قوت و ضعف را بيابيم.

 73- در هنگام خشم بر احساسات و عواطف خود غلبه كنيم.

 74- در تمام كارهاي خود قاطعيت و برش داشته باشيم.

 75- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش ياري كنيم.

 76- در هنگام تدريس سعي كنيم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب كنيم.

 77- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهيم.

 78- از اين كه قادر به پاسخگويي برخي از سولات نيستيم هراس به خود راه ندهيم و به راحتي اقرار كنيم كه پاسخ آن را نمي دانيم.

 79- تجارب تازه ي خود را در اختيار دانش آموزان قرار دهيم و به ياد داشته باشيم كه معلم هنرمند كسي است كه با ايجاد شرايط و موقعيت هاي مناسب آموزشي خود، كمتر تدريس مي كند ولي دانش آموزان بيشتر ياد مي گيرند.

 80- براي خانواده ي دانش آموزان ارزش قائل شويم و شغل آنان را هر چه باشد احترام كنيم.

/ 0 نظر / 22 بازدید